Vyhľadávanie

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
  osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je HANÁK, s.r.o., IČO
  36 503 959 so sídlom Chotčanská 1900/181, 091 01 Stropkov (ďalej len
  „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  adresa: HANÁK, s.r.o., Chotčanská 1900/181, 091 01 Stropkov
  email: hanak@kalibersp.sk
  tel. č.: 00421 905 754 948
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej
  fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či
  nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno,
  identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac
  zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej
  alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
  Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Radko Hanák, Chotčanská 1900/181, 091 01
  Stropkov, email: hanak@kaliber.sk, tel. č. 00421 905 754 948.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje,
  ktoré prevádzkovateľ získal na základe Vašej registrácie na internetovej stránke www.
  kalibersp.sk alebo na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na
  plnenie Vašej objednávky

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1.  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  – plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona;
  – oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre
  zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona;
  – Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre
  zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
  v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  – vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
  vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje,
  ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie
  osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia
  osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  – zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu
  v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  – po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
  medzi Vami a prevádzkovateľom na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov
  (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  – po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,
  najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
  V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  – podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  – zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby vsúvislosti s prevádzkovaním
  e-shopu
  – zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo
EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
  – právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  – právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie
  spracovania podľa § 24 Zákona,
  – právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  – právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  – právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  – právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email
  uvedený prevádzkovateľom v čl. I týchto podmienok.
 2.  Tiež máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa
  domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia
  k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
  osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste
  oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu
  prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového
  formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami
  ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany
  osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú
  verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi
  poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.02.2019

Žiadne produkty

Vstupujete na stránky od 18 rokov a platným zbrojným preukazom

Pokračovaním na stránku potvrdzujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie. Nasledujúce stránky sú určené len odborníkom alebo podnikateľom v oblasti výroby a predaja zbraní a streliva.